class

Herhalingscursus en training

Deze training is bedoeld als aanvulling op de cursus toepassen van de No Blame aanpak. De aandacht is daarom vooral gericht op een effectieve toepassing van de No Blame methode en de problemen die je daarin bent tegengekomen, of kan tegenkomen. Het doel van de dag is bijscholing en supervisie.

Op deze dag gaan we uit van eigen ervaringen van het team. We zullen onder andere een aantal casussen uit de schoolpraktijk bespreken.

We zullen ook de benodigde communicatieve vaardigheden, de valkuilen en hoe wel succesvol te zijn herhalen.

Scholen die een licentie voor het gebruik van de naam als “ erkende No Blame school” willen behouden, dienen elke drie jaar aan deze cursus deel te nemen.

Licentiëren

De No Blame aanpak werkt vanuit het principe van eigen verantwoordelijkheid van een groep om een probleem op te lossen. Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat leerkrachten en directies bij machte waren om zelf voor bijscholing en herhalingscursussen zorg te dragen.

Om toch tegemoet te komen aan een van de criteria waaraan volgens het ministerie van OCW, geformuleerd door het Nederlands Jeugdinstituut, een goed anti-pestprogramma moet voldoen, hebben wij een “opvolgprogramma” opgezet.

Scholen die zich hiervoor aanmelden moeten aan een aantal criteria gaan voldoen. De belangrijkste criteria gaan over het bijhouden van incidenten en resultaten en het waarborgen van het kennisniveau van het team. In ruil daarvoor kan een school zich een door ons officieel erkende No Blame school noemen en zal als zodanig vermeld worden op deze site. Een Licentie is drie jaar geldig, waarbij dus uiterlijk in het laatste jaar een herhalingstraject afgerond moet worden. De voorwaarden staan op deze website uitgebreider beschreven.